Chcesz się dowiedzieć o naszych
ofertach? Dodaj się do Newslettera!
Hortex

 

Strona 1 z 3

 

REGULAMIN

akcji promocyjnej „Zbieraj i wymieniaj z Coca-Cola

(„Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Akcji jest rzecz Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie    (03-236) , ul. Annopol 20, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000015664, NIP 5242106963, REGON 012833736, zwanej dalej „Organizator”.
  2. Operatorem technicznym jest  Ewa Stankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Stankiewicz Edelweiss, zarejestrowana 36-100 Kolbuszowa, Zarębki 169, NIP 8141522288, REGON 180332917
  3. Akcja ani żaden z jej składników nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

4. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 1 października 2018 roku do 10 listopada 2018 roku lub do wyczerpania zapasu nagród tj 125 koszulek marki Cracovia, 125 koszulek marki Wisła, 125 piłek marki Wisła i 125 piłek marki Cracovia (dalej ,,Czas Trwania Akcji”).

6. Definicje:

Akcja: sprzedaż premiowa butelek napoju marki Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero o pojemności 1 litr, polegająca na przyznaniu Premii przy zakupie 40 butelek w postaci 1 z nagród tj. 125 koszulek marki Cracovia, 125 koszulek marki Wisła,125 piłek marki Cracovia lub 125 piłek marki Wisła z autografami szczegółowo opisanej w § 4.

Uczestnik Akcji: wyłącznie osoba fizyczna (konsument) nabywająca 40 butelek napoju marki Coca-Cola lub Coca-Cola Zero o pojemności 1 litr do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego oraz posiadająca minimum jeden ważny bilet na mecz na stadionie Wisły Kraków lub Cracovii zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu lub karnet na sezon 2018/2019 na mecze na stadionie Wisły Kraków lub Cracovii, spełniająca warunki określone w § 2.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Premia: ma znaczenie określone w § 4.

Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych (konsumentów), które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e) dokonały zakupu napoju marki Coca-Cola lub Coca-Cola Zero o pojemności 1 litr w Czasie Trwania Akcji.

f) posiadają minimum jeden ważny bilet na mecz na stadionie Wisły Kraków lub Cracovii zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu lub karnet na sezon 2018/2019 na mecze na stadionie Wisły Kraków lub Cracovii.

2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele Punktów Sprzedaży lub osoby zatrudnione w Punktach Sprzedaży oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora, bez względu na prawny sposób zatrudnienia, a także członkowie ich rodzin.

3. Przez członków rodziny, o których mowa w § 2 pkt 2 Regulaminu rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.

§ 3. Zasady Akcji

1. W Akcji może wziąć udział każdy Uczestnik Akcji, który kupi w Punkcie Sprzedaży w Czasie Trwania Akcji 40 butelek napoju marki Coca-Cola lub Coca-Cola Zero o pojemności 1,0 litr, dostarczy 40 zakrętek (rodzaje zakrętek akceptowanych przez Organizatora, są przedstawione w postaci zdjęcia w załączniku nr 1 do Regulaminu) w trakcie trwania akcji do sklepu  Wisła Kraków Sklep „Wiślacki Świat” ul.Reymonta 22 Kraków lub Cracovia ul. Kałuży 1 Kraków, posiada minimum jeden ważny bilet na mecz na stadionie Wisły Kraków lub Cracovii zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu lub karnet na sezon 2018/2019 na mecze na stadionie Wisły Kraków lub Cracovii oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w Regulaminie.

2. Premię, określoną w § 4 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi 40 butelek napoju marki Coca-Cola lub Coca-Cola Zero o pojemności 1,0 litr  w Punkcie Sprzedaży w Czasie Trwania Akcji oraz posiada minimum jeden ważny bilet na mecz na stadionie Wisły Kraków lub Cracovii zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu lub karnet na sezon 2018/2019 na mecze na stadionie Wisły Kraków lub Cracovii.

3. Premia zostanie wydana Uczestnikowi Akcji w czasie trwania akcji w sklepach Wisła Kraków Sklep „Wiślacki Świat” ul.Reymonta 22 Kraków lub w sklepie Cracovii ul. Kałuży 1 Kraków. Poza dniami, w których odbywają się mecze.

4. Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w Punktach Sprzedaży.

5. Rodzaje zakrętek akceptowanych przez Organizatora, są przedstawione w postaci zdjęcia w załączniku nr 1 do tego Regulaminu.

6. Każdy Uczestnik Akcji może otrzymać tylko raz jedną koszulkę lub jedną piłkę w trakcie trwania Akcji. Każdy Uczestnik Akcji, który odbierze nagrodę będzie zobligowany do podania numeru swojej karty kibica. Dane uczestników Akcji, w postaci numeru karty kibica, będą weryfikowane podczas odbioru premii.

§ 4. Premia

Każdy Uczestnik Akcji, który posiada minimum jeden ważny bilet na mecz na stadionie Wisły Kraków lub Cracovii zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu lub karnet na sezon 2018/2019 na mecze na stadionie Wisły Kraków lub Cracovii oraz kupi 40 butelek napoju marki Coca-Cola lub Coca-Cola Zero o pojemności 1 litr i zaniesie 40 nakrętek z tych butelek do jednego z punktów wymienionych w §3 p.3 otrzyma koszulkę lub piłkę z autografem. Koszulka Wisły o wartości rynkowej 129 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych) lub koszulka Cracovii o wartości rynkowej 149 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych) lub piłka Wisły o wartości rynkowej 149 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych) lub piłka Cracovii o wartości rynkowej 129 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych) (dalej „Premia”).

 

§ 5. Podatki

Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane na adres Organizatora, do dnia 15.12. 2018 roku. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu z dopiskiem: „Reklamacja Coca-Cola konkurs Wisła&Cracovia” (o przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: informacja@edelweisskonkursy.pl z tematem wiadomości określonym jako „Reklamacja Coca-Cola konkurs Wisła&Cracovia”. Brak podania dopisku na kopercie lub wskazania tematu wiadomości e-mail nie uprawnia Organizatora do przedłużenia rozpatrywania reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni roboczych od dnia doręczenia Organizatorowi.

4. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. W przypadku otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego pocztą e-mail Organizator może wysyłać na adres e-mail Uczestnika Akcji, z którego Organizator otrzymał zgłoszenie reklamacyjne, bieżące komunikaty dotyczące postępowania reklamacyjnego.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on także dostępny na następującej stronie internetowej: www.edelweisskonkursy.pl, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

 

2. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  1

 

(zdjęcie zakrętek)

 

 

Załącznik nr 2

 

Wykaz meczy znajduje się na stronie:

 

http://www.90minut.pl/liga/0/liga9937.html

Bilety, które będę akceptowane powinny być na mecze w okresie między 01.10.2018 a 10.11.2018 r.

 

 

2001 - 2012 Avita
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie MTWeb Agencja Interaktywna